White bolus (Ingredient)

White bolus is a white clay, also known as Kaolin.